Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T4-C-8 bærlyng-kalklågurtskog
v
T34-C-4 intermediære kystlyngheier
s*[KA∙d|c], s*[UF∙c|d]
T32-C-5 svakt kalkrik eng med mindre hevdpreg
s+[KA∙f|e]
T34-C-3 intermediær bakli-hei
s*[KA∙d|c], s*[UF∙c|d]
T4-C-2 svak lågurtskog
s+[KA∙e|d]
T4-C-3 lågurtskog
v*
T4-C-4 kalklågurtskog
v*
T4-C-7 bærlyng-lågurtskog
v