Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene:

Kartleggingsenhet Kategori
T2-C-8 åpen sterkt kalkrik grunnlendt lavmark
tyngdepunktart, absolutt skilleart[KA·h|g]