Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T40-C-1 eng-aktig sterkt endret fastmark
v
T32-C-5 svakt kalkrik eng med mindre hevdpreg
v, s-[KA∙f|e]
T32-C-7 sterkt kalkrik eng med mindre hevdpreg
v, s-[HI∙b|c]