Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T11-C-1 saltanrikingsmarker i geolitoral
v
T11-C-2 øvre saltanrikingsmark på grus
T12-C-1 strandenger i nedre og midtre geolitoral
s-[TV∙f|g]
T29-C-6 nedre skjellsandstrand med pionervegetasjon
v