Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T7-C-9 sterkt kalkrikt seint snøleie
t¤[SV·cd]
V6-C-5 kalkfattig og intermediært ekstrem-våtsnøleie
v
T26-C-3 grus- og steindominert breforland i pionerfasen
T26-C-4 breforland og snøavsmeltingsområder i pionérfase, dominert av fin grus, sand, silt til leire
T7-C-4 intermediært seint snøleie
v, t¤[SV·cd],s+[KA·b|a]
T7-C-5 intermediært ekstremsnøleie
v, s-[KA·b|a]