Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T2-C-6 åpen svakt kalkrik grunnlendt lavmark
s+[UF∙g|f]
T4-C-15 lav-lågurtskog
s*[KA∙g|f]
T2-C-8 åpen sterkt kalkrik grunnlendt lavmark
s+[UF∙g|f]
T29-C-3 øvre skjellsandstrand med pionervegetasjon
v
T29-C-4 øvre skjellsandstrand uten pionervegetasjon
v
T32-C-17 sterkt kalkrik tørreng med mindre hevdpreg
s-[UF∙c|b]