Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene:

Kartleggingsenhet Kategori
T32-C-10 kalkrik fukteng med klart hevdpreg og svakt preg av gjødsling
vanlig art
T32-C-21 svakt kalkrik eng med svakt preg av gjødsling
vanlig art
T45-C-1 oppdyrkede varige enger med lite intensivt hevdpreg
vanlig art