Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene:

Kartleggingsenhet Kategori
T1-C-2 uttørkingseksponerte svært og temmelig kalkfattige berg, bergvegger og knauser
vanlig art, absolutt skilleart[UE·d|c]
V1-C-1 svært og temmelig kalkfattige myrflater
vanlig art[S,V,M,N]
V1-C-2 litt kalkfattige og svakt intermediære myrflater
absolutt skilleart[KA·d|e]
T2-C-1 åpen kalkfattig grunnlendt lyngmark
dominerende mengdeart [O3: MR–Tr], konstant art[O3: MR–Tr]
T2-C-2 åpen kalkfattig grunnlendt lavmark
vanlig art
V3-C-1 ombrotrofe myrflater
vanlig art[V,M]
T34-C-2 kalkfattige kystlyngheier
vanlig art, svak relativ skilleart[KA∙c|d]
T4-C-9 lyngskog
mengdeart[O3-O2], vanlig art[O2–O3]
T4-C-10 svak lyng-lågurtskog
mengdeart[O3–O2], vanlig art[O3–O2]
T4-C-13 lavskog
mengdeart[O3–O2], konstant art[O3–O2]
1