Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene:

Kartleggingsenhet Kategori
T30-C-1 flomskogsmarker på grus og stein
vanlig art
T30-C-2 flomskogsmarker på finmateriale
mengdeart
T30-C-3 kildepåvirkede flomskogsmarker på finmateriale
vanlig art
T30-C-4 erosjonspreget flomskogsmark
vanlig art
V8-C-3 saltpåvirket strand- og sumpskogsmark
vanlig art