Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T26-C-3 grus- og steindominert breforland i pionerfasen
T26-C-4 breforland og snøavsmeltingsområder i pionérfase, dominert av fin grus, sand, silt til leire
T19-C-1 kalkfattige finjordsflekker
v