Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T30-C-1 flomskogsmarker på grus og stein
v, s+[VF∙d|c],s*[S1∙e|f]
T18-C-1 åpne flomfastmarker på sand, grus og stein
t*
T18-C-3 åpen flomfastmark på kalkrik grus og stein
t*