Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T1-C-9 svakt intermediært og kalkfattig forblåst berg
v
T1-C-10 sterkt intermediært til ekstremt kalkrikt forblåst berg
v
T27-C-1 kalkfattig og intermediær blokkmark
v