Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene:

Kartleggingsenhet Kategori
V10-C-2 kalkrik våteng
v
T33-C-2 øvre semi-naturlig strandeng
v