Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T28-C-1 kalkfattig polarørken
T28-C-2 intermediær og svakt kalkrik polarørken
v
T19-C-1 kalkfattige finjordsflekker
m, v