Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T4-C-4 kalklågurtskog
s-[KA∙h|g]
T16-C-4 sterkt kalkrik rasmarkeng og -hei
s+[KA·f|e]
T16-C-6 kildepåvirket kalkrik rasmarkeng og -hei
s+[KA·f|e]