Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene:

Kartleggingsenhet Kategori
T29-C-5 stein- og grusstrender og strandlinjer i pionérfase i supralitoral
tyngdepunktart
T21-C-2 kvite og grå dyner
gradient-tyngdepunktart