Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T8-C-3 fugletopp
v
T19-C-1 kalkfattige finjordsflekker
v
T22-C-2 kalkfattig og intermediært grassnøleie
v[O2-O1]
T8-C-1 fuglefjell-høgstaude-enger
v
T8-C-2 kildepåvirket fuglefjell-eng
v