Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T4-C-1 blåbærskog
m[O3-O2], v[O3-O1]
T34-C-4 intermediære kystlyngheier
v, s*[KA∙e|f]
T4-C-5 bærlyngskog
v[O3-O1]
V12-C-1 grøftet kalkfattig jordvannsmyr
v
V1-C-5 svært og temmelig kalkfattige myrkanter
v, s+[MF·d|e]
V1-C-6 litt kalkfattige og svakt intermediære myrkanter
v, s+[MF·d|e]
V12-C-3 grøftet nedbørsmyr
v[V,M]
T4-C-17 storbregneskog
m[O3-O2], v[O3-O1]
V3-C-2 ombrotrof myrkant
v[V,M]
T31-C-1 kalkfattig boreal frisk hei
v
4