Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T21-C-1 forstrand og primærdyner
v
T21-C-2 kvite og grå dyner
v, t¤[SS·ef]
T21-C-3 brune dyner og dynehei
v
T32-C-19 sanddyne-eng med klart hevdpreg eller svakt preg av gjødsling
v, s*[SS∙h|i]