Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T12-C-1 strandenger i nedre og midtre geolitoral
v
T12-C-2 strandenger i øvre geolitoral og supralitoral
v
V1-C-9 saltpåvirket myrkant
M8-C-1 Helofytt-saltvannssump
v