Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T2-C-5 åpen svakt kalkrik grunnlendt lyngmark
v, s-[KA∙g|f]
T2-C-7 åpen sterkt kalkrik grunnlendt lyngmark
v
T32-C-7 sterkt kalkrik eng med mindre hevdpreg