RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Corynephorus canescens  (L.) P.Beauv.

sandskjegg

Kategori - sterkt truet EN

Vurdering

Utført av ekspertkomité for karplanter (Norge)

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
5
Gjeldende kriterier
B1a(i,ii)b(ii,iii,iv,v)+2a(i,ii)b(ii,iii,iv,v)
B.1
Utbredelsesområde
≤ 5000 km²
Kjent utbredelsesområde
200 km²
Mørketall
1
Beregnet areal
200
B.2
Forekomstareal
≤ 500 km²
a.i
Kraftig fragmentering
a.ii
Få lokaliteter ≤ 5
b.ii
Pågående reduksjon av forekomstareal
b.iii
Pågående reduksjon av kvalitet og/eller areal av artens habitat
b.iv
Pågående reduksjon av antall lokaliteter eller delpopulasjoner
b.v
Pågående reduksjon av antall reproduserende individ
Sandskjegg Corynephorus canescens vurderes som sterkt truet (EN) fordi den er begrenset til 2 eller 3 små områder i Norge (hvert av disse områdene definert som én lokalitet etter IUCNs kriterier) i en sterkt fragmentert utbredelse, strengt knyttet til voksesteder som har blitt redusert og til dels forringet, og arten er i pågående tilbakegang. Dette er en oppgradering fra sårbar i forrige liste, på grunn av IUCNs kriterier. Arten har meget begrenset forekomst på sanddyneområder på det sørligste Sørlandet: VA Mandal: Sjøsanden, en lokalitet (fortsatt til stede 2006) og en serie forekomster på Listastrendene i VA Farsund. Den har også forekommet i Ro Hå (Nærland 1884, også angitt, men ikke belagt fra Brusand 2010, denne ikke regnet med i vurderingen, men i mørketallet) og nylig som innført med tømmer i Bu Hurum (1990, denne forekomsten ikke regnet med i vurderingen). Den er knyttet til erodert sanddyne og har hatt fordel av beiting som nå stort sett er opphørt. Forekomstene er utsatt for leplanting, særlig med buskfuru Pinus mugo, og for oppdyrking ut i dyneheiene. Gjødselvirkning fra dyrket mark er meget negativt fordi arten er næringssky og dessuten da raskt blir overvokst. Arten omtales med et noe foreldet kart hos Fægri (1960). Sandskjegg er begrenset til Europa og Nordvest-Afrika. De norske forekomstene er marginale og ligger på nordgrensa.
Vest-Agder
kjent
Rogaland
mulig
  • Kysttilknyttet mark
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
50 - 90 %
Tidligere vurdering (2010)
VU
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Landbruk > Jordbruk
Oppdyrking
Pågående Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Landbruk > Skogbruk (kommersielt) > Skogsdrift, hogst og skjøtsel
Skogreising (aktiv gjenplanting av tidligere åpen mark)
Pågående Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Landbruk > Buskap/dyrehold
Tråkk
Pågående Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Ukjent
Påvirkning på habitat > Landbruk > Buskap/dyrehold
Beite
Pågående Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Ukjent
Påvirkning på habitat > Landbruk > Jordbruk
Andre
Pågående Ukjent Ukjent
  • Publikasjoner

    • Fægri, K. 1960. Maps of distribution of Norwegian vascular plants. I. The coast plants.