RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Mycena pelianthina  (Fr. : Fr.) Quél.

lundhette

Kategori - sårbar VU

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sopper

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Gjeldende kriterier
C2a(i)
C.2
Pågående populasjonsreduksjon og
a.i
Totalt < 10000 individ og største delpopulasjon ≤ 1000 individ
Bakgrunnsdata
Kjent populasjonsstørrelse
13
Mørketall
18,5
Beregnet populasjonstørrelse
240.5
Lundhette (Mycena pelianthina) er nedbryter (saprotrof) på marka, blant strø. Nord for bøkeskogssonen (der den i bøkeskog bare har ett funnsted i Norge (Vestf.: Stokke) er den en sjelden art i Fennoskandia, med de fleste norske funn fra oreskog (tolket som flommarkskogslokaliteter) i Nord-Norge, mens noen andre nord-norske funn fra annen boreal lauvskog trolig representerer unntak. Det er 13 kjente lokaliteter, men noen av dem kan muligens tilhøre en annen art, M. lammiensis (som etter hvert forventes å vil bli avklart vha DNA-sekvensering, jf. Funga Nordica 2012). Det virkelige antallet lokaliteter antas ikke å overstige 240, noe som antas å tilsvare 4800 individer, basert på antakelse om 20 individer pr. lok. (2 geneter og 10 rameter/genet). Gråorskoger er ikke rødlistet, men hovedhabitatet (eldre flommarkskog med gråor) kan være i nedgang pga. arealtap, reguleringer, grøfting, opphørt hevd, øking av gran/treslagsskifte. Arten rødlistes som VU etter C2a(i) på grunnlag av totalbestand <10 000 ind., antatt pågående nedgang i habitat og bestand, og små delpopulasjoner.</span>
Oppland
kjent
Vestfold
kjent
Møre og Romsdal
kjent
Troms
kjent
  • Flomsone
  • Skog
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
VU
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Landbruk > Skogbruk (kommersielt) > Skogsdrift, hogst og skjøtsel
Åpne hogstformer (flatehogst og frøtrehogst som også inkluderer uttak av rotvelt, råtne trær, tørrgran etc.)
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Landbruk > Skogbruk (kommersielt) > Skogsdrift, hogst og skjøtsel
Treslagsskifte (gran på Vestlandet og nord for Saltfjellet, fremmede treslag)
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk)
Utbygging/utvinning > Infrastruktur (veier, broer, flyplasser mm.)
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk) > Utbygging/utvinning
Boligbebyggelse/boligutbygging
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
  • URI

    • http://www.nhm.uio.no/botanisk/nxd/sopp/nsd_b.htm