RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Mycena fagetorum  (Fr.) Gillet

bøkebladhette

Kategori - nær truet NT

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sopper

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Gjeldende kriterier
D1
D.1
Antall reproduserende individ ≤ 2000
Bøkebladhette (Mycena fagetorum) er kjent fra 4 lokaliteter; AA og Vf.: hvor den vokser knyttet til falne bøkeblad (festet ved fibriller). Det virkelige antallet lokaliteter antas å ikke overstige 80, noe som tilsvarer omtrent 1600 individer, basert på antakelse om 20 individer pr. lok. (2 geneter og 10 rameter pr. lok.). Arten rødlistes etter D1 på grunnlag av svært liten populasjon, med totalbestand <2000 ind. Det er vanskelig å bedømme eventuell reduksjon.</span>
Vestfold
kjent
Aust-Agder
kjent
  • Skog
Antatt andel av europeisk bestand
Helt ukjent
Antatt andel av global bestand
Helt ukjent
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
NT
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Landbruk > Skogbruk (kommersielt) > Skogsdrift, hogst og skjøtsel
Åpne hogstformer (flatehogst og frøtrehogst som også inkluderer uttak av rotvelt, råtne trær, tørrgran etc.)
Pågående Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Landbruk > Skogbruk (kommersielt) > Skogsdrift, hogst og skjøtsel
Treslagsskifte (gran på Vestlandet og nord for Saltfjellet, fremmede treslag)
Pågående Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk)
Utbygging/utvinning > Infrastruktur (veier, broer, flyplasser mm.)
Pågående Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk) > Utbygging/utvinning
Boligbebyggelse/boligutbygging
Pågående Ukjent Ukjent
  • URI

    • http://www.nhm.uio.no/botanisk/nxd/sopp/nsd_b.htm