RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Sialis sibirica  McLachlan, 1872

Kategori - datamangel DD

Vurdering

Utført av ekspertkomité for nebbfluer, kamelhalsfluer, mudderfluer, nettvinger

Vi kjenner til fem norske lokaliteter for Sialis sibirica, i Porsanger udatert og 1908, Tana 1960 og Sør-Varanger 2005 i Finnmark og i Nordreisa 1972 i Troms (Tjeder 1943, Yakovlev 2009, NHM Oslo, V.A. Yakovlev pers. medd.). Fra Sverige er bare ett funn fra 1800-tallet kjent, mens det foreligger noen flere og nyere fra Finland. Ellers finnes den spredt helt øst til Japan. Hunnene legger store mengder egg på gress nær vann. Larvene, som er akvatiske, lever som rovdyr på bunnen. Larvene forlater vannet når de er utvokste, antakelig etter to år, for å forpuppe seg og formere seg som kortlevde voksne. Det er ukjent om de voksne tar til seg føde. Vi har ikke god nok kunnskap om denne arten til å kunne foreta en tilfredsstillende rødlistevurdering, og kan ikke utelukke noen av kategoriene mellom LC og CR. Arten føres derfor i kategori DD.
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
DD
  • Publikasjoner

    • Bjelke, U. 2007. Sialis sibirica. ArtDatabanken, SLU 2007-09-10: 1 s.
    • Yakovlev V.A. 2009. The fauna and distribution of alderfly larvae (Sialidae, Megaloptera) in Northern Fennoscandia and its dependence on natural and anthropogenous factors. Inland Water Biology 2 (3): 193–198
    • Tjeder, B. 1943. The Neuroptera and Mecoptera of Northern Norway (Nordland, Troms and Finnmark). Tromsø Museums Årshefte Naturhistorisk Avd. Nr. 25 63 (2): 1-12
    • Aagaard, K.,Hågvar, S. 1987. Sjeldne insektarter i Norge 1. Økoforsk Utredning. 6