RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Vespertilio murinus  Linnaeus, 1758

skimmelflaggermus

Kategori - nær truet NT

Vurdering

Utført av ekspertkomité for pattedyr (Norge)

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
4,4
Gjeldende kriterier
D1
D.1
Antall reproduserende individ ≤ 2000
Skimmelflaggermusa er en palearktisk art med østlig utbredelse innen Europa. Den opptrer i vidt forskjellige habitattyper, fra skog og tettbebyggelse til treløse stepper og jordbruksland. Skimmelflaggermusa påvises lettest om høsten når hannene utfører en "sangflukt" ved høye bygninger eller bergvegger, og de fleste funn i Norge er av denne typen. Arten er i hovedsak påtruffet i Sørøst-Norge, men den er også påvist spredt i fjordstrøkene nord til Trondheim og på det indre av Østlandet (Isaksen mfl. 1998, Michaelsen mfl. 2003, Michaelsen & van der Kooij 2004, Sunding 2007). Fare for forveksling med andre arter gjør det vanskelig å forholde seg til rapporter om jaktende dyr dersom analyserbare lydopptak ikke foreligger. Bestandstørrelse og bestandutvikling er helt ukjent. Skimmelflaggermus vurderes imidlertid som en fåtallig og lokal art, med en bestandstørrelse som antas å være på færre enn 2000 reproduserende individer. Arten klassifiseres på dette grunnlag som NT etter D1 kriteriet. Det er behov for bedre kunnskap om dens status.
Østfold
kjent
Oslo og Akershus
kjent
Hedmark
mulig
Oppland
mulig
Buskerud
kjent
Vestfold
kjent
Telemark
kjent
Hordaland
kjent
Sogn og Fjordane
kjent
Møre og Romsdal
kjent
Sør-Trøndelag
kjent
Aust-Agder
mulig
Vest-Agder
kjent
Rogaland
mulig
 • Skog
 • Sterkt endret mark
 • Våtmarkssystemer
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
NT
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk) > Opphørt drift
Endret bygningstruktur
Pågående Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk)
Utbygging/utvinning
Pågående Ukjent Ukjent
 • Publikasjoner

  • Michaelsen, T.C. & Kooij, J. van der. 2004. Kartlegging av flaggermus i Sogn og Fjordane. Kunnskapsstatus 2004. Norsk Zoologisk Forening. Rapport 11. 28+22 s.
  • Sunding, M.F. 2007. De vanligste flaggermusartene i Norge. Fauna 60 (3-4): 104-108.
  • Isaksen, K., Syvertsen, P.O., Kooij, J. van der & Rinden, H. (red.). 1998. Truete pattedyr i Norge: faktaark og forslag til rødliste. Norsk Zoologisk Forening. Rapport 5. 182 s.
  • Michaelsen, T.C., Grimstad, K.J., Soot, K.M., Heggset, J. & Jordal, J.B. 2003. Kartlegging av flaggermus i Møre og Romsdal. Kunnskapsstatus 2002. Norsk Zoologisk Forening. Rapport 10. 25+28 s.