RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Xestia collina  (Boisduval, 1840)

skogbakkefly

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sommerfugler

Denne arten lever på ulike lave planter, bl.a. kjempe. Biotopen er åpen blandingsskog, lysninger og skogbryn. I Norge er arten utbredt på indre deler av Østlandet der den er kjent fra i overkant av 30 lokaliteter. Dessuten er den funnet i Hordaland: Odda. Arten har vist seg å være mindre sjelden enn tidligere antatt. Artens biotopkrav er ikke tilstrekkelig kjent, men vi har ikke inntrykk av at den er i tilbakegang. De fleste av lokalitetene ligger i områder der skogbruket er intenst, og vi har ikke indikasjoner på at det ødelegger for den. Mørketallet settes til 20. Arten rødlistes ikke.
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
LC