RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Cerastis leucographa  (Denis & Schiffermüller, 1775)

brunt vårfly

Kategori - nær truet NT

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sommerfugler

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Gjeldende kriterier
B2a((i))
B.2
Forekomstareal
≤ 500 km²
Kjent forekomstareal
12 km²
Mørketall
20
Beregnet areal
240
a.(i)
Trolig kraftig fragmentering
Larvens vertsplante(r) er ukjent. Biotopen er åpen løvskog og løvskogbryn. Arten har en isolert forekomst i Sunndalen i Møre og Romsdal. I 2013 ble den påvist i Gudvangen i indre Sogn og i 2014 i Lærdal i det samme området. Utover dette er det gjort et enkeltfunn i Kristiansand. Sistnevnte er sannsynligvis en tilflyver fra Danmark. Men det er ikke usannsynlig at arten vil komme til å etablere seg på Sørlandet. Lokalitetene i Sunndalen og i Sogn er steder der det av og til går ras. Det bidrar til at biotopen ikke gror igjen med lukket skog, slik at solvarmen slipper til ned i undervegetasjonen. Dette er steder som har et gunstig lokalklima, og forekomstene må betraktes som relikter fra varmere tidsperioder. På grunn av rasene, verner biotopen delvis seg selv mot utbygging og gjengroing. Samtidig foregår det også en prosess med gjengroing i de områdene der arten forekommer. Derfor regner vi med fragmentering og et visst tap av habitat. Mørketallet settes til 20, og arten får kategori NT (nær truet).
Vest-Agder
kjent
Sogn og Fjordane
kjent
Møre og Romsdal
kjent
  • Skog
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
NT
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Landbruk > Skogbruk (kommersielt) > Skogsdrift, hogst og skjøtsel
Treslagsskifte (gran på Vestlandet og nord for Saltfjellet, fremmede treslag)
Pågående Ukjent Ukjent
  • Publikasjoner

    • Skou, P. 1991. Nordens Ugler. Håndbog over de i Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island forekommende arter af Herminiidae og Noctuidae (Lepidoptera)
  • URI

    • Lepidopteradatabasen