RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Melanchra persicariae  (Linnaeus, 1761)

svart hagefly

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sommerfugler

Larven er polyfag på urter og busker. Biotopen er åpne steder: Enger, åkerkanter og lysninger. I Norge er arten funnet spredt fra Kristiansand til midtre Oslofjord. I senere år har arten blitt vanlig mange steder i rundt Oslofjorden. Vestfold er dårligere undersøkt, men det foreligger nye funn derfra også. Arten er godt tilpasset moderne landbruk, og ser ut til å finne gode livsvilkår i jordbruksområdene i på den sørlige delen av Østlandet. Av den grunn mener vi at arten ikke er utsatt for alvorlige trusler. Mørketallet settes til 10. Arten går ikke inn på rødlista.
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
LC