RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Anarta colletti  (Sparre Schneider, 1876)

fiolett heifly

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sommerfugler

Denne artens biologi er ukjent. Biotopen er fjellhei og åpne områder i bjørkebeltet. Artens habitat er ikke klart avgrenset, fordi sommerfuglen kun er funnet enkeltvis på lys. Noen ganger er den tatt helt nede på havnivå. Det som er klart er at det er en alpin art som lever i sentrale fjellstrøk i Sør-Norge. På grunn av dens sjeldenhet og spredte forekomster, kan arten sies å være "naturlig" fragmentert. Samtidig er det vanskelig å peke på konkrete trusselfaktorer. Den er kjent fra 12 lokaliteter fra Ullensvang i Hordaland til Oppdal i Sør-Trøndelag. Mørketallet settes til 10, og arten går ikke inn på Rødlista.
Antatt andel av europeisk bestand
5 - 25 %
Antatt andel av global bestand
1 - 5 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
NT
  • Publikasjoner

    • Skou, P. 1991. Nordens Ugler. Håndbog over de i Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island forekommende arter af Herminiidae og Noctuidae (Lepidoptera)
  • URI

    • Lepidopteradatabasen