RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Aporophyla lueneburgensis  (Freyer, 1848)

grått lyngheifly

Kategori - nær truet NT

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sommerfugler

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Gjeldende kriterier
B1a((i))b(iii)+2a((i))b(iii)
B.1
Utbredelsesområde
≤ 20000 km²
Kjent utbredelsesområde
42620 km²
Mørketall
1
Beregnet areal
42620
B.2
Forekomstareal
≤ 2000 km²
Kjent forekomstareal
64 km²
Mørketall
10
Beregnet areal
640
a.(i)
Trolig kraftig fragmentering
b.iii
Pågående reduksjon av kvalitet og/eller areal av artens habitat
Denne arten lever på ulike urter. Biotopen er kystlyngheier, sandstrender eller åpne gressbevokste områder nær kysten. I Norge er arten funnet fra Farsund i Vest-Agder til Sotra utenfor Bergen. Den er kjent fra i alt 15 belagte lokaliteter samt en del observasjoner. I tillegg er det et funn fra Larvik i Vestfold 2013. Dette funnet anser vi som resultat av migrasjon. Faktorer som påvirker arten negativt, er gjengroing og opphør av beite. På grunn av disse påvirkningene regner vi med en reduksjon og fragmentering av forekomstene. Mørketallet settes til 15, og arten får kategori NT (nær truet).
Vestfold
kjent
Vest-Agder
kjent
Rogaland
kjent
Hordaland
kjent
  • Kysttilknyttet mark
  • Semi-naturlig eng og hei
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
NT
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk)
Utbygging/utvinning
Pågående Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Landbruk > Skogbruk (kommersielt) > Skogsdrift, hogst og skjøtsel
Skogreising (aktiv gjenplanting av tidligere åpen mark)
Pågående Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Landbruk > Opphørt/redusert drift
Beite
Pågående Ukjent Ukjent
  • Publikasjoner

    • Skou, P. 1991. Nordens Ugler. Håndbog over de i Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island forekommende arter af Herminiidae og Noctuidae (Lepidoptera)
  • URI

    • Lepidopteradatabasen