RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Ipimorpha contusa  (Freyer, 1849)

brunt ringfly

Kategori - nær truet NT

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sommerfugler

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Gjeldende kriterier
B1a(i)+2a(i)
B.1
Utbredelsesområde
≤ 5000 km²
Kjent utbredelsesområde
386 km²
Mørketall
1
Beregnet areal
386
B.2
Forekomstareal
≤ 500 km²
Kjent forekomstareal
20 km²
Mørketall
4
Beregnet areal
80
a.i
Kraftig fragmentering
Denne arten lever på osp. Biotopen er varme lier med ospeskog eller blandingsskog der ospa er et dominerende treslag. Arten finnes kun i et begrenset område i nedre Telemark i kommunene Drangedal, Porsgrunn og Kviteseid. Til sammen er den påvist på fem lokaliteter. Den norske forekomsten er isolert. Nærmest finnes arten i Finland der den muligens er immigrant. Utbredelsesmønsteret kan karakteriseres som fragmentert. På grunn av topografien og vegetasjonen i det norske utbredelsesområdet, ser vi liten grunn til bekymring for den norske forekomsten. Imidlertid hadde det vært ønskelig med mer innsamling i området for å fastsette artens utbredelse og status mer nøyaktig. Siste registrering av arten er fra 1997. Mørketallet settes til 4. Arten får kategori NT (nær truet)
Telemark
kjent
  • Skog
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
NT
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Landbruk > Skogbruk (kommersielt) > Skogsdrift, hogst og skjøtsel
Åpne hogstformer (flatehogst og frøtrehogst som også inkluderer uttak av rotvelt, råtne trær, tørrgran etc.)
Pågående Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Landbruk > Skogbruk (kommersielt) > Skogsdrift, hogst og skjøtsel
Treslagsskifte (gran på Vestlandet og nord for Saltfjellet, fremmede treslag)
Pågående Ukjent Ukjent
  • Publikasjoner

    • Skou, P. 1991. Nordens Ugler. Håndbog over de i Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island forekommende arter af Herminiidae og Noctuidae (Lepidoptera)
  • URI

    • Lepidopteradatabasen