RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Conistra rubiginosa  (Scopoli, 1763)

flekkflatfly

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sommerfugler

Larven lever først på knopper av ulike løvtrær og busker. Deretter går de ned på bakken der de lever av ulike urter. Biotopen er løvskog og løvskogbryn. I Norge er arten utbredt langs kysten fra Farsund i Vest-Agder til midtre Oslofjord. Kjent fra 36 lokaliteter. I dette området foregår det mye utbygging, men til tross for dette mener vi at arten ikke er i tilbakegang slik at den bør rødlistes. Mørketallet settes til 20.
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
LC