RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Apamea oblonga  (Haworth, 1809)

mørkt sandengfly

Kategori - sårbar VU

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sommerfugler

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Gjeldende kriterier
B1a((i))b(iii)+2a((i))b(iii)
B.1
Utbredelsesområde
≤ 5000 km²
Kjent utbredelsesområde
44 km²
Mørketall
2
Beregnet areal
88
B.2
Forekomstareal
≤ 500 km²
Kjent forekomstareal
12 km²
Mørketall
3
Beregnet areal
36
a.(i)
Trolig kraftig fragmentering
b.iii
Pågående reduksjon av kvalitet og/eller areal av artens habitat
Denne arten lever på gressarter. Biotopen er sandete steder ved kysten, både selve sandstranda og sandfelt eller tørrenger like innenfor. Det foreligger et gammelt funn fra Jæren: Klepp. Imidlertid ser arten nå ut til å være borte fra Jærstrendene. I sandområdene på Lista er den ikke påvist i det hele tatt. Den ble påvist ved Horten i Vestfold i 1974. Funn etter 1980 foreligger kun fra Hvaler i Østfold der den er funnet på to lokaliteter. Det er sannsynlig at arten fortsatt kan finnes i Vestfold, men at den er oversett. Trusler mot arten er tråkk, generell slitasje og gjengroing. Påvirkningene på habitatet føre til at artens forekomster reduseres og fragmenteres. Mørketallet settes til 3. Arten rødlistes i kategorien VU (sårbar).
Østfold
kjent
Vestfold
mulig
Rogaland
mulig
  • Kysttilknyttet mark
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
VU
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk) > Utbygging/utvinning
Turisme/rekreasjon (parker, idrettsanlegg, stier/løyper mm.)
Pågående Ukjent Ukjent
  • Publikasjoner

    • Skou, P. 1991. Nordens Ugler. Håndbog over de i Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island forekommende arter af Herminiidae og Noctuidae (Lepidoptera)
  • URI

    • Lepidopteradatabasen