RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Apamea scolopacina  (Esper, 1788)

praktengfly

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sommerfugler

Denne arten lever på gress. Biotopen er åpen løvskog og løvskogbryn. Siden arten ble tatt ny for Norge i 1979, har den bredt seg, og er nå vanlig mange steder på Sørlandet og rundt Oslofjorden. På tross av at dette området er mye preget av utbygging og andre påvirkninger, ser arten ut til å klare seg svært godt. Vi setter mørketallet til 20. Arten rødlistes ikke.
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
LC