RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Apamea anceps  (Denis & Schiffermüller, 1775)

lyst sandengfly

Kategori - nær truet NT

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sommerfugler

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Gjeldende kriterier
B1c(iv)+2c(iv)
B.1
Utbredelsesområde
≤ 5000 km²
Kjent utbredelsesområde
1056 km²
Mørketall
1
Beregnet areal
1056
B.2
Forekomstareal
≤ 500 km²
Kjent forekomstareal
24 km²
Mørketall
4
Beregnet areal
96
c.iv
Ekstreme fluktasjoner i antall reproduserende individ
Denne arten lever på gressarter. Biotopen er sandstrender. I Norge er arten kun påvist på sandstrendene på Jæren og Lista. Trusler mot arten er tråkk og slitasje. Sandflukt kan bidra til å desimere bestander. De norske forekomstene er isolert i forhold til hverandre og de nærmeste forekomstene i Jylland i Danmark. Dersom en av forekomstene slås ut, er derfor rekolonisering lite sannsynlig. På grunn av stormer som endrer livsbetingelsene i miljøet der arten lever, svinger antall individer fra år til år. Mørketallet settes til 4. Arten får kategori NT (nær truet).
Vest-Agder
kjent
Rogaland
kjent
  • Kysttilknyttet mark
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
VU
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk) > Utbygging/utvinning
Turisme/rekreasjon (parker, idrettsanlegg, stier/løyper mm.)
Pågående Ukjent Ukjent
  • Publikasjoner

    • Skou, P. 1991. Nordens Ugler. Håndbog over de i Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island forekommende arter af Herminiidae og Noctuidae (Lepidoptera)
  • URI

    • Lepidopteradatabasen