RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Eremobia ochroleuca  (Denis & Schiffermüller, 1775)

okerfly

Kategori - nær truet NT

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sommerfugler

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Gjeldende kriterier
B1a((i))b(iii)+2a((i))b(iii)
B.1
Utbredelsesområde
≤ 20000 km²
Kjent utbredelsesområde
8702 km²
Mørketall
1
Beregnet areal
8702
B.2
Forekomstareal
≤ 2000 km²
Kjent forekomstareal
52 km²
Mørketall
15
Beregnet areal
780
a.(i)
Trolig kraftig fragmentering
b.iii
Pågående reduksjon av kvalitet og/eller areal av artens habitat
Denne arten lever på gressarter. Biotopen er åpne områder som ikke er for fuktige. I Norge er arten kjent fra 13 lokaliteter langs kysten fra Søgne til Oslofjorden. Arten er så å si alltid blitt funnet enkeltvis. Som for andre eng-arter er hovedtrusselen gjengroing. I noen tilfeller er gjødsling og oppdyrking også en negativ påvirkning. Vi kan ikke påvise en direkte tilbakegang, men på grunn av dens sjeldenhet, bør arten få en kategori. På grunn av påvirkninger på habitatet, regner vi med en fragmentering av artens forekomster. Mørketallet settes til 15. Arten får kategori NT (nær truet).
Østfold
kjent
Telemark
kjent
Aust-Agder
kjent
Vest-Agder
kjent
  • Skog
  • Semi-naturlig eng og hei
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
NT
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Landbruk > Skogbruk (kommersielt) > Skogsdrift, hogst og skjøtsel
Skogreising/treslagskifte
Pågående Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk)
Utbygging/utvinning
Pågående Ukjent Ukjent
Forurensing > Terrestrisk
Næringssalter og organiske næringsstoffer
Pågående Ukjent Ukjent
  • Publikasjoner

    • Skou, P. 1991. Nordens Ugler. Håndbog over de i Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island forekommende arter af Herminiidae og Noctuidae (Lepidoptera)
  • URI

    • Lepidopteradatabasen