RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Athetis pallustris  (Hübner, 1808)

engurtefly

Kategori - sårbar VU

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sommerfugler

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Gjeldende kriterier
B2a((i))b(iii)
B.2
Forekomstareal
≤ 500 km²
Kjent forekomstareal
32 km²
Mørketall
5
Beregnet areal
160
a.(i)
Trolig kraftig fragmentering
b.iii
Pågående reduksjon av kvalitet og/eller areal av artens habitat
Denne arten lever på ulike urter. Biotopen er enger, både tørre og fuktige. Arten er utbredt på Østlandet fra Oslo nord til Dovre. Fra den sørlige delen av Østlandet er det bare gamle funn. I senere tid er arten kun funnet på noen få lokaliteter i Nordre Land, Valdres og Gudbrandsdalen. Tilbakegangen skyldes sannsynligvis endringene i kulturlandskapet som innebærer at engene gror igjen eller gjødsles "ihjel". Vi regner med at forekomstene reduseres og fragmenteres. Vi setter mørketallet til 5, og arten rødlistes i kategorien VU (sårbar).
Oslo og Akershus
kjent
Hedmark
kjent
Oppland
kjent
  • Semi-naturlig eng og hei
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
VU
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Landbruk > Skogbruk (kommersielt) > Skogsdrift, hogst og skjøtsel
Skogreising/treslagskifte
Pågående Ukjent Ukjent
Forurensing > Terrestrisk
Næringssalter og organiske næringsstoffer
Pågående Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Landbruk > Opphørt/redusert drift
Slått
Pågående Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Landbruk > Opphørt/redusert drift
Beite
Pågående Ukjent Ukjent
  • Publikasjoner

    • Skou, P. 1991. Nordens Ugler. Håndbog over de i Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island forekommende arter af Herminiidae og Noctuidae (Lepidoptera)
  • URI

    • Lepidopteradatabasen