RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Acronicta tridens  (Denis & Schiffermüller, 1775)

bjørkekveldfly

Kategori - sårbar VU

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sommerfugler

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Gjeldende kriterier
B1a((i))b(iii)+2a((i))b(iii)
B.1
Utbredelsesområde
≤ 100 km²
B.2
Forekomstareal
≤ 500 km²
Kjent forekomstareal
8 km²
Mørketall
10
Beregnet areal
80
a.(i)
Trolig kraftig fragmentering
b.iii
Pågående reduksjon av kvalitet og/eller areal av artens habitat
Denne arten lever på bjørk. Biotopen er myrer med små bjørketrær. Arten er funnet to ganger i Norge: Drammen 1984 og Kristiansand 2000. I Sverige har arten gått kraftig tilbake fra rundt 1960. Sannsynligvis har arten fortsatt spredte populasjoner i Sør-Norge, men det har ikke vært lett systematisk etter arten i dens rette miljø. Trusselen mot arten er drenering av myr. Dette har foregått i stor utstrekning i den mest kystnære delen av Sør-Norge, hvilket innebærer en fragmentering av habitatet. Vi setter mørketallet til 10. Arten rødlistes i kategorien VU (sårbar).
Buskerud
kjent
Vest-Agder
kjent
  • Skog
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
VU
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Landbruk > Skogbruk (kommersielt)
Skogsdrift, hogst og skjøtsel
Pågående Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Landbruk > Skogbruk (kommersielt) > Skogsdrift, hogst og skjøtsel
Grøfting og grøfterens (f.eks. myr og sumpskog)
Pågående Ukjent Ukjent
  • Publikasjoner

    • Skou, P. 1991. Nordens Ugler. Håndbog over de i Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island forekommende arter af Herminiidae og Noctuidae (Lepidoptera)
  • URI

    • Lepidopteradatabasen