RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Acronicta alni  (Linnaeus, 1767)

orekveldfly

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sommerfugler

Larven lever hovedsakelig på svartor og bjørk. Biotopen er fuktig løvskog der disse trærne vokser. Sommerfuglen er utbredt på Østlandet til litt nord for Oslo, i et belte langs Sørlandskysten, samt i Suldal i indre Rogaland. Arten finnes mest enkeltvis, og regnes som sjelden. Biotopen er utsatt for drenering og påfølgende treslagskifte til gran. Noen steder kan også utbygging ødelegge levesteder. Imidlertid har vi ingen indikasjon på tilbakegang. Mørketallet settes til 20. Arten blir ikke rødlistet.
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
Helt ukjent
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
LC
  • Publikasjoner

    • Skou, P. 1991. Nordens Ugler. Håndbog over de i Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island forekommende arter af Herminiidae og Noctuidae (Lepidoptera)
  • URI

    • Lepidopteradatabasen