RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Panthea coenobita  (Esper, 1785)

bartremunkefly

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sommerfugler

Denne arten lever på bartrær, først og fremst furu. Biotopen er varme, kystnære lokaliteter med vertstreet. Arten er kjent fra 26 lokaliteter fra Arendal til Bærum i Akershus. Selv om den ikke er vanlig, kan vi heller ikke se at arten er i tilbakegang. Den er til en viss grad ustabil i sin opptreden ved at den kan forsvinne fra et område, for etter noen år å dukke opp igjen. Vi mener at arten ikke er utsatt for noen alvorlig trussel i Norge. Mørketallet settes til 20. Arten går ikke inn på rødlista.
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
LC