RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Polypogon tentacularia  (Linnaeus, 1758)

nebbviftefly

Kategori - nær truet NT

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sommerfugler

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Gjeldende kriterier
B2a((i))b(ii,iii)
B.2
Forekomstareal
≤ 2000 km²
Kjent forekomstareal
68 km²
Mørketall
25
Beregnet areal
1700
a.(i)
Trolig kraftig fragmentering
b.ii
Pågående reduksjon av forekomstareal
b.iii
Pågående reduksjon av kvalitet og/eller areal av artens habitat
Denne arten er utbredt i indre deler av Østlandet og Trøndelag. De er funnet en enkelt gang i Troms. Larven lever av visne blader av ulike kurvplanter. Biotopen er enger og gamle beiter, gjerne der det er litt fuktig. Arten er i tilbakegang på grunn av gjengroing eller at engene dyrkes intensivt. Vi regner med en fragmentering av artens forekomster. Mørketallet settes til 25, og arten får kategorien NT (nær truet).
Hedmark
kjent
Oppland
kjent
Buskerud
kjent
Telemark
kjent
Sør-Trøndelag
kjent
Troms
kjent
  • Semi-naturlig eng og hei
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
VU
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Forurensing > Terrestrisk
Næringssalter og organiske næringsstoffer
Pågående Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Landbruk > Skogbruk (kommersielt) > Skogsdrift, hogst og skjøtsel
Skogreising (aktiv gjenplanting av tidligere åpen mark)
Pågående Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Landbruk > Opphørt/redusert drift
Slått
Pågående Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Landbruk > Opphørt/redusert drift
Beite
Pågående Ukjent Ukjent
  • Publikasjoner

    • Skou, P. 1991. Nordens Ugler. Håndbog over de i Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island forekommende arter af Herminiidae og Noctuidae (Lepidoptera)
  • URI

    • Lepidopteradatabasen