RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Thalera fimbrialis  (Scopoli, 1763)

randbladmåler

Kategori - sårbar VU

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sommerfugler

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Gjeldende kriterier
B1a((i))b(iii)
B.1
Utbredelsesområde
≤ 5000 km²
Kjent utbredelsesområde
4394 km²
Mørketall
1
Beregnet areal
4394
a.(i)
Trolig kraftig fragmentering
b.iii
Pågående reduksjon av kvalitet og/eller areal av artens habitat
Denne arten lever på ulike urter. Biotopen er tørrenger nær kysten. Arten er kjent fra 25 lokaliteter fra Arendal til midtre Oslofjord. Så langt har den ikke blitt påvist i Telemark. Trusler mot arten er tråkk, slitasje, gjengroing og utbygging. Disse påvirkningene fører til at forekomstene reduseres og fragmenteres. Mørketallet settes til 8. Arten rødlistes i kategorien VU (sårbar).
Østfold
kjent
Vestfold
kjent
Aust-Agder
kjent
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
VU
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk)
Utbygging/utvinning
Pågående Ukjent Ukjent
  • Publikasjoner

    • Skou, P. 1984. Nordens Målere. Håndbog over de danske og fennoskandiske arter af Drepanidae og Geometridae (Lepidoptera)
  • URI

    • Lepidopteradatabasen