RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Hemithea aestivaria  (Hübner, 1789)

krattbladmåler

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sommerfugler

Denne arten lever på ulike løvtrær og busker. Biotopen er skogbryn, åpne områder med kratt, og til og med hager. I Norge er arten utbredt fra Kristiansand til Oslo. Arten påvirkes negativt av utbygginger, men totalt sett ser arten ut til å klare seg bra, på tross av at utbredelsesområdet faller sammen med landets tettest befolkede pressområde. Vi setter mørketallet til 10. Arten rødlistes ikke.
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
LC