RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Chesias legatella  (Denis & Schiffermüller, 1775)

gyvelmåler

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sommerfugler

Denne arten lever på gyvel. Biotopen er hager der det er plantet gyvel, eller skrotemark, veikanter e.l. der gyvelen er blitt naturalisert. Arten er funnet på 14 lokaliteter langs Sørlandskysten. Dessuten er det et funn i Ås i Akershus, et funn i Råde i Østfold og et funn på Osterøy i Hordaland. Det ser ut til at arten er etablert på Sørlandskysten. Øvrige funn representerer sannsynligvis streifdyr eller temporære forekomster. Arten er tilpasset et urbant miljø, og vi ser ingen alvorlige trusler mot arten. Mørketallet settes til 25. Arten går ikke inn på rødlista.
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
LC