RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Eupithecia subumbrata  (Denis & Schiffermüller, 1775)

kystdvergmåler

Kategori - nær truet NT

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sommerfugler

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Gjeldende kriterier
B1a((i))b(iii)+2a((i))b(iii)
B.1
Utbredelsesområde
≤ 20000 km²
Kjent utbredelsesområde
19951 km²
Mørketall
1
Beregnet areal
19951
B.2
Forekomstareal
≤ 2000 km²
Kjent forekomstareal
88 km²
Mørketall
15
Beregnet areal
1320
a.(i)
Trolig kraftig fragmentering
b.iii
Pågående reduksjon av kvalitet og/eller areal av artens habitat
Denne arten lever på ulike urter, blant annet gjeldkarve, landøyda, perikum og maure. Biotopen er først og fremst tørre strandenger. Ved et par anledninger er den funnet inne i landet. Til sammen er den påvist på 25 lokaliteter. Trusler mot arten er gjengroing og nedbygging av strandengene. Tråkk og slitasje kan også ødelegge habitatet. Disse påvirkningene gjør at forekomster blir redusert og fragmentert. Vi setter mørketallet til 15. Arten får kategori NT (nær truet).
Østfold
kjent
Oslo og Akershus
kjent
Hedmark
kjent
Vestfold
kjent
Telemark
kjent
Aust-Agder
kjent
Vest-Agder
kjent
  • Kysttilknyttet mark
  • Berg, ur og grunnlendt mark
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
Helt ukjent
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
NT
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk)
Utbygging/utvinning
Pågående Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk) > Utbygging/utvinning
Turisme/rekreasjon (parker, idrettsanlegg, stier/løyper mm.)
Pågående Ukjent Ukjent
  • Publikasjoner

    • Skou, P. 1984. Nordens Målere. Håndbog over de danske og fennoskandiske arter af Drepanidae og Geometridae (Lepidoptera)
    • Mironov, V. 2003. The Geometrid Moths of Europe. Vol. 4. 1-464
  • URI

    • Lepidopteradatabasen