RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Eupithecia ochridata  Schütze & Pinker, 1968

okerdvergmåler

Kategori - kritisk truet CR

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sommerfugler

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Gjeldende kriterier
B1a(i)b(iii)
B.1
Utbredelsesområde
≤ 100 km²
Kjent utbredelsesområde
28 km²
Mørketall
3
Beregnet areal
84
a.i
Kraftig fragmentering
b.iii
Pågående reduksjon av kvalitet og/eller areal av artens habitat
Denne arten lever på markmalurt. Biotopen er tørrenger nær kysten. I Norge er arten kjent fra to lokaliteter på Hvaler i Østfold, samt fra Bolærne i Nøtterøy i Vestfold. Arten er sårbar for gjengroing av tørrengene der den lever, men også tråkk og slitasje. En av lokalitetene blir bruktt til hestebeite, og det er positivt i forhold til gjengroing. Samtidig er vi bekymret for at vertsplantene blir tråkket helt ned. Påvirkningene gjør at forekomster blir redusert og fragmentert. Vi setter mørketallet til 3. Arten rødlistes i kategorien CR (kritisk truet).
Østfold
kjent
Vestfold
kjent
  • Kysttilknyttet mark
  • Berg, ur og grunnlendt mark
Antatt andel av europeisk bestand
1 - 5 %
Antatt andel av global bestand
Helt ukjent
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
CR
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk)
Utbygging/utvinning
Pågående Ukjent Ukjent
  • Publikasjoner

    • Mironov, V. 2003. The Geometrid Moths of Europe. Vol. 4. 1-464
  • URI

    • Lepidopteradatabasen