RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Eupithecia egenaria  Herrich-Schäffer, 1848

lindedvergmåler

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sommerfugler

Denne arten lever på lind. Biotopen er edelløvskog med lind, også hager og parker. Arten er kjent fra 28 lokaliteter langs kysten fra Farsund til Oslo. Dessuten tatt i Bygland i indre Aust-Agder. Treslagskifte til gran, samt utbygging kan lokalt true arten, men totalt sett tror vi ikke arten er truet. Det finnes såpass store forekomster av vertstreet at arten vil klare seg. Mørketallet settes til 15. Arten rødlistes ikke.
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
LC