RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Chloroclystis v-ata  (Haworth, 1809)

kronemåler

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sommerfugler

Denne arten lever i blomstene av mange ulike planter. Biotopen er skogbryn, lysninger, kratt og hager. Arten var tidligere betraktet som en stor sjeldenhet i Norge, men i senere år har arten spredd seg og blitt mye vanligere. Den er nå vanlig på Sørlandet og den sørlige delen av Østlandet. Mørketallet settes til 20. Arten går ikke inn på rødlista.
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
LC