RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Perizoma bifaciata  (Haworth, 1809)

rødtopplundmåler

Kategori - sårbar VU

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sommerfugler

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Gjeldende kriterier
B2a((i))b(iii)
B.2
Forekomstareal
≤ 500 km²
Kjent forekomstareal
40 km²
Mørketall
8
Beregnet areal
320
a.(i)
Trolig kraftig fragmentering
b.iii
Pågående reduksjon av kvalitet og/eller areal av artens habitat
Denne arten lever på rødtopparter. I Norge er strandrødtopp den mest aktuelle næringsplanten. Biotopen er saltpåvirkede havstrandenger. Det har imidlertid blitt gjort enkeltfunn inne i landet, Hobøl i Østfold. Dette viser at arten ikke er helt avhengig av strandenger med strandrødtopp, men at den hos oss også kan gå over til andre rødtopparter. Norge er arten kjent fra 13 lokaliteter fra Grimstad i Aust-Agder til Bærum i Akershus. Arten er sårbar for all påvirkning i strandsonen: Hyttebygging, anlegging av badeplasser, båtplasser, parkeringsplasser, utfylling for å gjøre strendene tilgjengelig etc. Disse påvirkningene gjør at forekomster blir redusert og fragmentert. Vi setter mørketallet til 8. Arten rødlistes i kategorien VU (sårbar).
Østfold
kjent
Oslo og Akershus
kjent
Vestfold
kjent
Telemark
kjent
Aust-Agder
kjent
  • Kysttilknyttet mark
  • Berg, ur og grunnlendt mark
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
VU
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Landbruk > Buskap/dyrehold
Tråkk
Pågående Ukjent Ukjent
  • Publikasjoner

    • Skou, P. 1984. Nordens Målere. Håndbog over de danske og fennoskandiske arter af Drepanidae og Geometridae (Lepidoptera)
    • Mironov, V. 2003. The Geometrid Moths of Europe. Vol. 4. 1-464
  • URI

    • Lepidopteradatabasen